fbpx

SZKOLENIA

“Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych” Henry Ford

Efektywna komunikacja podstawą skutecznego zarządzania

Cel biznesowy

Cel biznesowy Wzrost efektywności menadżera w zakresie skutecznej komunikacji o 20 % w okresie w którym uczestnik będzie objęty wsparciem rozwojowym. Efekt będzie mierzony poprzez arkusz samooceny wypełniony przez uczestnika (skala 1-10) oraz wynikiem testu wiedzy. Uzyskany efekt przełoży się na realizację celów finansowych (wzrost obrotów i dochodu firmy), rynkowych (poprawa współpracy z aktualnymi oraz pozyskanie nowych klientów, partnerów biznesowych), w perspektywie procesów wewnętrznych ( uskutecznienie procesów zwiększających efektywność zarządzania organizacją związanych z przepływem informacji, wyznaczaniem celów, planowaniem i organizacją pracy, zarządzaniem jakością oraz wiedzą, opracowaniem standardów komunikacji i zasad współpracy z partnerami biznesowymi oraz pracownikami, delegowaniem zadań i uprawnień w ramach realizowanych procesów, działaniami związanymi z prezentacją oferty firmy oraz przygotowanie na potencjalny kryzys) oraz w perspektywie rozwoju (wzrost kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej, poprawa warunków pracy) przedsiębiorstwa.

Cele wspierane przez rozwój kompetencji menadżerskich i efekty wsparcia znają i akceptują osoby przeznaczone do objęcia działaniami rozwojowymi oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji w firmie, tj. przekazywania informacji w otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny sposób, efektywnego porozumiewania się z różnymi osobami, w tym także komunikowania do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny). Rezultatem komunikowania się jest porozumienie i współdziałanie, tworzenie klimatu współpracy do osiągania celów organizacji.

Efekty uczenia się
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie skutecznej komunikacji:
 • Zna i stosuje zasady efektywnej komunikacji.
 • Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania otwarte.
 • Wdraża wiedzę na temat komunikacji niewerbalnej.
 • Rozróżnia jednostronną i dwustronną komunikację i tworzy warunki do efektywnej wymiany informacji.
 • Wykorzystuje techniki pogłębiające wzajemne rozumienie.
 • Definiuje i omawia zasady współpracy.
 • Bada potrzeby swojego rozmówcy i wykazuje w stosunku do niego empatię. Prezentuje postawę otwartości.
 • Wykazuje profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych. Postępuje etycznie.
 • Bierze odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.

Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
2. Określenie zasad współpracy, indywidualnych potrzeb i celów na szkolenie. Wypełnienie testów wiedzy (pre – test w ramach walidacji)
3. Efektywna komunikacja w zarządzaniu.
 • Toksyny komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Wpływ komunikacji na efektywność działań zespołu i atmosferę w pracy
 • Poziomy komunikacji – informacyjny i relacyjny
 • Komunikacja niewerbalna w procesie komunikacyjnym
 • Narzędzia skutecznego porozumiewania się (aktywne słuchanie, rodzaje pytań i techniki zadawania pytań, parafraza, odzwierciedlanie, podsumowywanie)
 • Informacja zwrotna w budowaniu relacji, komunikat “Ja” i komunikat “Ty”
 • Zmiana perspektywy – lepsze zrozumienie potrzeb rozmówcy kluczem do prowadzenia skutecznych rozmów.
 • Odpowiedzialność za skuteczną komunikację w relacjach menadżer – wspólpracownicy
 • Komunikacja a emocje – jak radzić sobie z emocjami swoimi i współpracowników.
 • Skuteczna komunikacja w sytuacjach trudnych.

4. Podsumowanie szkolenia
 • Skuteczna komunikacja a rola menadżera.
 • Zasady efektywnej komunikacji 
w pigułce.
 • Przeprowadzenie testu wiedzy (post-test w ramach walidacji)
 • Wypełnienie ankiet.
 • Rozdanie zaświadczeń.
 • Zakończenie szkolenia.

Metody pracy:
dyskusje grupowe, analiza przypadków, scenki, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąc cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestników w różnorodne formy pracy podczas szkolenia.
Walidacja:
Na początku pierwszego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do wypełnienia pre testów. Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać analogiczne post testy. Wyniki uzyskane przez uczestników pokażą, czy w trakcie szkolenia ich wiedza poszerzyła się.
Warunki uczestnictwa
Po zakończeniu usługi uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, a warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć poprzez zaliczenie testu wiedzy (80% poprawnych odpowiedzi w post teście).
Informacje dodatkowe
Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

Prowadzenie: Agata Olszewska-Sarapata – trener, certyfikowany coach (MCC ICF), dyplomowany psycholog, doradca. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Warsztat Rozwoju, którą zarządza od 2010r. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem w zakresie analizy funkcjonowania organizacji, badania potrzeb kadry zarządzającej i pracowników, projektowania i realizacji programów rozwojowych. Wykaz szkoleń i doradztwa: 1. ponad 125 h doradztwa w ramach analizy strategicznej przedsiębiorstwa (od sierpnia 2019r.). 2. ponad 2500 h coachingu oraz doradztwa indywidualnego (kadra kierownicza, pracownicy przedsiębiorstw, osoby zakładające własne firmy, osoby bezrobotne) od 2010r. – procesy wspierające rozwój umiejętności oraz osiąganie celów. W tym od marca 2019 ponad 500h coachingu z zakresu realizacji celów, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, skutecznego zarządzania, itd. 3. ponad 1000 h szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw (od 2010r.) m.in. z zakresu : komunikacja i współpraca, asertywność i rozwiązywania konfliktów, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, przywództwo, delegowanie zadań i uprawnień, motywowanie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, negocjacje. W tym od marca 2019 r. ponad 350 h, głównie z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zespołem, przywództwa.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Zapisz się na szkolenie drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt

Skuteczny lider - delegowanie zadań i uprawnień.

Cel biznesowy

Wzrost efektywności menadżera w zakresie rozwiązywania konfliktów o 20 % w okresie do 30.06.2021. Efekt będzie mierzony poprzez arkusz samooceny wypełniony przez uczestnika (skala 1-10) oraz wynikiem testu wiedzy.
Uzyskany efekt przełoży się na realizację celów rynkowych (poprawa współpracy z aktualnymi oraz pozyskanie nowych klientów, partnerów biznesowych), w perspektywie procesów wewnętrznych ( uskutecznienie procesów zwiększających efektywność zarządzania organizacją związanych z przepływem informacji, komunikacją w sytuacjach trudnych, wyznaczaniem celów i egzekwowaniem rezultatów, rozwiązywaniem konfliktów oraz przygotowanie na potencjalny kryzys) oraz w perspektywie rozwoju (wzrost kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej, poprawa warunków pracy i ograniczenie rotacji) przedsiębiorstwa.

Cele wspierane przez rozwój kompetencji menadżerskich i efekty wsparcia znają i akceptują osoby przeznaczone do objęcia działaniami rozwojowymi oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem.


Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów w firmie, tj. podejmowania działań mających na celu rozwiązanie destruktywnego konfliktu interpersonalnego przy uwzględnieniu kosztów i korzyści zarówno każdej ze stron zaangażowanych w konflikt jak i całej organizacji.

Efekty uczenia się
Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów:
 • Definiuje czym jest konflikt.
 • Rozróżnia konflikty konstruktywne i destruktywne.
 • Identyfikuje przyczyny konfliktu. Wskazuje krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu.
 • Definiuje rolę emocji w przebiegu konfliktu.
 • Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji.
 • Prowadzi otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu.
 • Projektuje skuteczne rozmowy wspierające rozwiązanie konfliktu.
 • Aktywnie słucha w sytuacji konfliktu.
 • Jest otwarty na szukanie rozwiązań i generuje różne alternatywy rozwiązania konfliktu.
 • Uwzględnia potrzeby stron konfliktu.
 • Omawia potencjalne rozwiązania sytuacji konfliktowej ze współpracownikami.
 • Monitoruje wdrożenie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu.

Ramowy program usługi
Pokaż program
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
2. Określenie zasad współpracy , indywidualnych potrzeb i celów na szkolenie. Wypełnienie testu wiedzy (pre-test w ramach walidacji)
3. Rozwiązywanie konfliktów
 • Konflikty w pracy menadżera.
 • Konflikt i jego dynamika
 • Emocje w konflikcie
 • Rozpoznawanie przyczyn i sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Etapy prowadzenia skutecznej rozmowy z pracownikiem w sytuacji konfliktu
 • Zmiana perspektywy – współpraca oparta na empatii
 • Koncentracja na problemie vs koncentracja na szukaniu rozwiązań i szersza perspektywa – model DISCO
 • Prowadzenie rozmów z zespołem na temat sytuacji konfliktowej, możliwych rozwiązań oraz procesu wdrożenia rozwiązania.
 • Konflikt a rozwój zespołu
 • Menadżer jako strona konfliktu
 • Budowanie autorytetu w roli menadżera poprzez umiejętne zarządzanie emocjami i skuteczną komunikację w sytuacji konfliktu

4. Podsumowanie szkolenia
 • Najważniejsze wnioski ze szkolenia.
 • Przeprowadzenie testu wiedzy (post-test w ramach walidacji)
 • Wypełnienie ankiet.
Rozdanie zaświadczeń.
 • Zakończenie szkolenia.

Metody pracy
dyskusje grupowe, analiza przypadków, scenki, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąc cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestników w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. 
Walidacja:
Na początku pierwszego dnia szkolenia uczestnicy przystępują do wypełnienia pre testów. Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać analogiczne post testy. Wyniki uzyskane przez uczestników pokażą, czy w trakcie szkolenia ich wiedza poszerzyła się.
Warunki uczestnictwa
Po zakończeniu usługi uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, a warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć poprzez zaliczenie testu wiedzy (80% poprawnych odpowiedzi w post teście).
Informacje dodatkowe
Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

Prowadzenie: Agata Olszewska-Sarapata – trener, certyfikowany coach (MCC ICF), dyplomowany psycholog, doradca. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Warsztat Rozwoju, którą zarządza od 2010r. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem w zakresie analizy funkcjonowania organizacji, badania potrzeb kadry zarządzającej i pracowników, projektowania i realizacji programów rozwojowych. Wykaz szkoleń i doradztwa: 1. ponad 125 h doradztwa w ramach analizy strategicznej przedsiębiorstwa (od sierpnia 2019r.). 2. ponad 2500 h coachingu oraz doradztwa indywidualnego (kadra kierownicza, pracownicy przedsiębiorstw, osoby zakładające własne firmy, osoby bezrobotne) od 2010r. – procesy wspierające rozwój umiejętności oraz osiąganie celów. W tym od marca 2019 ponad 500h coachingu z zakresu realizacji celów, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, skutecznego zarządzania, itd. 3. ponad 1000 h szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw (od 2010r.) m.in. z zakresu : komunikacja i współpraca, asertywność i rozwiązywania konfliktów, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, przywództwo, delegowanie zadań i uprawnień, motywowanie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, negocjacje. W tym od marca 2019 r. ponad 350 h, głównie z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zespołem, przywództwa.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Zapisz się na szkolenie droga telefoniczną lub mailową.
Kontakt

Skuteczny lider - delegowanie zadań i uprawnień.

Cel Biznesowy

Wzrost efektywności menadżera w zakresie delegowania zadań i uprawnień o 20 % w okresie do 30.06.2021. Efekt będzie mierzony poprzez arkusz samooceny wypełniony przez uczestnika (skala 1-10) oraz realizacją scenki symulacyjnej (skala 1-10). Uzyskany efekt przełoży się na realizację celów finansowych (wzrost obrotów i dochodu firmy), w perspektywie procesów wewnętrznych ( uskutecznienie procesów zwiększających efektywność zarządzania organizacją związanych z przepływem informacji, wyznaczaniem celów, planowaniem i organizacją pracy, zarządzaniem jakością oraz wiedzą, delegowaniem zadań i uprawnień w ramach realizowanych procesów oraz przygotowanie na potencjalny kryzys) oraz w perspektywie rozwoju (wzrost kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej, poprawa warunków pracy i ograniczenie rotacji) przedsiębiorstwa.

Cele wspierane przez rozwój kompetencji menadżerskich i efekty wsparcia znają i akceptują osoby przeznaczone do objęcia działaniami rozwojowymi oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem.
Cel edukacyjny
Nabycie kompetencji w zakresie delegowania zadań i uprawnień w firmie, tj. podejmowania działań zmierzających do prawidłowego (zgodnego z celami organizacji i kompetencjami pracownika/podwykonawcy) rozdzielania zadań pracownikom/podwykonawcom wraz z przekazaniem niezbędnych uprawnień do podejmowania decyzji.

Efekty uczenia się
Na zakończenie szkolenia uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie delegowania zadań i uprawnień:
 • Definiuje znaczenie, jakie ma delegowanie zadań i uprawnień.
 • Identyfikuje różnorodność zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań.
 • Rozróżnia i definiuje kluczowe kwestie związane z  realizacją określonego zadania.
 • Identyfikuje jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do zrealizowania zadań.
 • Przekazuje uprawniania biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika.
 • Prowadzi prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań (monitoruje i udziela informacji zwrotnej).
 • Buduje atmosferę zaufania.
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw.
 • Zapewnia zasoby (w tym czas) dla realizacji delegowanych zadań.
 • Zapewnia zasoby (w tym czas) dla realizacji delegowanych zadań.

Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
2. Określenie zasad współpracy, indywidualnych potrzeb i celów na szkolenie. 
3. Delegowanie zadań i uprawnień
 • Czym jest delegowanie. Korzyści z delegowania zadań i uprawnień dla przedsiębiorstwa i osób zarządzajacych.
 • Rola menadżera a delegowanie zadań i uprawnień. Bariery w procesie delegowania.
 • Kluczowe kompetencje menadżera w delegowaniu zadań i uprawnień – koło kompetencji.
 • Etap rozwoju pracownika a delegowanie zadań i uprawnień. Matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników.
 • Etapy procesu delegowania zadań i uprawnień. Wyzwania na każdym z etapów delegowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi
 • Efektywna komunikacja w procesie delegowania zadań. Elementy coachingu. Udzielanie informacji zwrotnej. Monitorowanie postępów.
 • Delegowanie zadań i uprawnień a motywacja i wzmacnianie samodzielności pracowników.
 • Zasady skutecznego delegowania zadań i uprawnień.

4. Podsumowanie szkolenia
 • Najważniejsze wnioski ze szkolenia.
 • Przeprowadzenie scenki symulacyjnej – zadanie polegające na przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań.
 • Wypełnienie ankiet.
 • Rozdanie zaświadczeń.
 • Zakończenie szkolenia. 

Metody pracy:
dyskusje grupowe, analiza przypadków, scenki, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąc cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestników w różnorodne formy pracy podczas szkolenia.

Walidacja:
Ostatniego dnia szkolenia uczestnicy będą na forum przeprowadzać scenki symulacyjna – zadanie polegające na przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań. Scenka będzie oceniana przez trenera oraz uczestnikowi zostanie udzielona informacja zwrotna na temat poziomu wykonania zadania.

Warunki uczestnictwa
Po zakończeniu usługi uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, a warunkiem jego uzyskania jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie zajęć poprzez zaliczenie testu wiedzy (80% poprawnych odpowiedzi w post teście).

Informacje dodatkowe
Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

Prowadzenie: Agata Olszewska-Sarapata
– trener, certyfikowany coach (MCC ICF), dyplomowany psycholog, doradca. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej Warsztat Rozwoju, którą zarządza od 2010r. Ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem w zakresie analizy funkcjonowania organizacji, badania potrzeb kadry zarządzającej i pracowników, projektowania i realizacji programów rozwojowych. Wykaz szkoleń i doradztwa: 1. ponad 125 h doradztwa w ramach analizy strategicznej przedsiębiorstwa (od sierpnia 2019r.). 2. ponad 2500 h coachingu oraz doradztwa indywidualnego (kadra kierownicza, pracownicy przedsiębiorstw, osoby zakładające własne firmy, osoby bezrobotne) od 2010r. – procesy wspierające rozwój umiejętności oraz osiąganie celów. W tym od marca 2019 ponad 500h coachingu z zakresu realizacji celów, podejmowania decyzji, rozwiązywania sytuacji trudnych, skutecznego zarządzania, itd. 3. ponad 1000 h szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników przedsiębiorstw (od 2010r.) m.in. z zakresu : komunikacja i współpraca, asertywność i rozwiązywania konfliktów, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, przywództwo, delegowanie zadań i uprawnień, motywowanie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, negocjacje. W tym od marca 2019 r. ponad 350 h, głównie z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zespołem, przywództwa.
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Zapisz się na szkolenie drogą telefoniczną lub mailową.
Kontakt

szkolenia

Tematyka szkoleń