fbpx

Regulamin Konkursu – do wygrania udział w Warsztatach Rozwoju „Motywacja” z 50% zniżką.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ FANPAGE Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest firma Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata, ul. ul. Tyniecka 43/A1, 30-323 Kraków, NIP: 497-00-18-913, która jest właścicielem marki Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany za pomocą fanpage’a „Warsztat Rozwoju” na portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/Warsztat-Rozwoju/
 3. Celem konkursu jest promowanie marki Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata.
 4. Udział w konkursie może wziąć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 5. Udział w konkursie oraz podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 8. Zbieranie zgłoszeń trwa od 10.05.2019 r. do 15.05.2019 do godz. 23:59. Do dnia 16.05.2019 do godz. 20:00 zostaną ogłoszone wyniki za pomocą fanpage’a Warsztat Rozwoju.
 9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 2. Zadanie konkursowe:

Uczestnik ma zadanie napisać w komentarzu posta co jest jego motywacją w sporcie.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz administratorzy i redaktorzy strony warsztatrozwoju.pl. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane w ocenie.
 2. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne zostaną unieważnione przez Organizatora Konkursu.
 5. Komentarze obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), mogą zostać natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Wygrywa osoba, której wypowiedź zostanie uznana za najciekawszą w opinii 2 osobowej komisji.
 • 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1. Ogłoszenie wyników na fanpage’u Warsztat Rozwoju nastąpi do 16.05.2019 do godz. 20:00.
 2. Zwycięzca poproszony zostanie o odpowiedź na wiadomość prywatną do dnia 18.05.2019 roku. W razie braku odpowiedzi do wskazanego dnia, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innej osobie (kolejnej, która udzieliła ciekawej odpowiedzi).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.
 4. Nagrodą w konkursie jest 50% zniżka na warsztat „Motywacja”, odbywających się w Krakowie w dniach: 25-26.05.2019. Organizator przewidział łączną wartość nagrody w kwocie 200zł. W przypadku kiedy warsztat się nie odbędzie z powodu zbyt małej ilości zainteresowanych osoba wygrywa bezpłatną sesję coachingową na terenie Krakowa, w terminie ustalonym przez obie strony.
 5. Każdy Uczestnik może udostępnić na swoim profilu na Facebook’u post z informacją oraz grafiką konkursową.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz adresu e-mail, niezbędnego do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji Nagrody oraz w celach marketingowych.
 3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 • 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest firma Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata, ul. ul. Tyniecka 43/A1, 30-323 Kraków, NIP: 497-00-18-913. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, realizacji nagrody a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
 4. a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 5. b) poprawiania swoich danych osobowych,
 6. c) usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

* imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu oraz w celach marketingowych.
 • 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do fanpage’a Warsztat Rozwoju nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagrody można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.