fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WARSZTAT ROZWOJU AGATA OLSZEWSKA-SARAPATA

jako Usługodawcy z dnia 18/02/2019r.

Witaj! Jeżeli tutaj trafiłeś, to oznacza, że cenisz swoją prywatność. Świetnie to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze stron internetowych agataolszewska.pl, warsztatrozwoju.pl, lifeimpressions.pl. Administratorem stron jest firma WARSZTAT ROZWOJU AGATA OLSZEWSKA-SARAPATA, ul. Tyniecka 43/A1, 30-323 Kraków, NIP:4970018913. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres agata.olszewska@warsztatrozwoju.pl

1. Informacje ogólne
1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora (odpowiednio: agataolszewska.pl, warsztatrozwoju.pl, lifeimpressions.pl).
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest WARSZTAT ROZWOJU AGATA OLSZEWSKA-SARAPATA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 43/A1, 30-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
4. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: agata.olszewska@warsztatrozwoju.pl
5. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki Prywatności.

2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych poprzez e-mail lub telefonicznie, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
4. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika – podczas obsługi zapytania / zamówienia – drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
2. dane Użytkownika: • imię i nazwisko, • numer telefonu kontaktowego, • adres e-mail do kontaktu, • www domeny, • adresy IP.
2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika 3 (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
4. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
5. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. 9. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.

4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
2. dostępu do swoich danych osobowych,
3. sprostowania danych osobowych,
4. usunięcia danych osobowych,
5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. przenoszenia danych osobowych,
7. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
8. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: agata.olszewska@warsztatrozwoju.pl
9. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.